JLPT N2 Grammatik

あるいは eller, möjligen

ばかり ungefär

ばかりだ fortsätter att…

ばかりに på grund av

ぶりに för första gången

ちっとも~ない inte alls, inte ens lite

だけあって (just) för att, det är naturligt att

だけでなく inte bara…utan också

だけましだ det är åtminstone, tacksam över någonting i alla fall

だけに därför är

だけのことはあ det är inte konstigt att

だけは göra allt som man kan

だって för att; men; också, trots allt

ですら till och med

ではない borde inte, omöjligt

でしかな ingenting annat än

どころではな långt från

どうせ hur som helst

どうやら tydligen, verkar som

える/うる kan

えない kan inte

ふたたび igen, en gång till

ふうに på ett sätt (detta sätt/det sättet/vilket sätt)

ser ut som

ごとに(gotoni):varochen,medintervallerpå

逆に(gyakuni):tvärtom

いよいよ(iyoiyo):äntligenäntligen

反面(hanmen):åandrasidan

果たして(hatashite):verkligennog

以上(ijou):för,nudet

以上に(ijouni):merän,intemindreän

いきなり(ikinari):plötsligt,heltplötsligt

いわゆる(iwayuru):såkallad,såattsäga

Jou(jou):ursynvinkeln

か~ないかのうちka(ka~naikanouchini):direktefter,såsnart

かえって(kaette):tvärtom,snarareöverraskande

かいがある(kaigaaru):detärvärtenansträngningattgöranågot

か何か(kananika):ellernågot

かねない(kanenai):kanhända,kangöranågot

かねる(kaneru):oförmögenattgöranågot

かのよう(kanejdu):somom,precissom

から言うと när det gäller

からこそ(karakoso):justdärför

から見ると(karamirutill):ursynvinkelav,genomutseendetpå

からには(karaniwa):nu,sedan,sålänge

からして(karashite):attdömaav,baseratpå

からすると/からすれk(karasurutill/karasureba):attdömaav,överväga

からといって(karatillitte):baraföratt

かと思ったら/かと思う(katillomottara/katillomoutill):sedanigen,precisnär,intetidigareän

限り(kagiri):sålänge,medan…ärfallet

気(ki):kännssom

っこない(kkonai):ingenchans,…ärdefinitivtintemöjligt

ことだから(kotodakara):detärprecisför

ことから(kotokara):fråndetfaktumatt

ことなく(kotonaku):utanattgöranågotensengång

ことになっていk(kotoninatteiru):attförväntasatt,planerastill

ことにはならなk(kotoniwanaranai):baraföratt…betyderinte…

ことは~が(kotowa~ga):fastän,men

まい(mai):kommerinte,tänkerinte

まったく~ない(mattaku~nai):inte~alls

も~ば~も(mo~ba~mo):…och…

もかまわmo(mokamawazu):utanattoroadigför

ものだから(monodakara):för,orsakenär

ものではない(monodewanai):bordeintegöranågot,detäromöjligtattgöranågot

ものがある(monogaaru):[meningsändandeuttryckförstarkdom]

ものか(monoka):somom

ものなら(mononara):ommankangöranågot

ものの(monono):men,ävenom

もっとも(mottomo):mendå,ävenom

もう少しで(mousukoshide):nästan,nästan

むしろ(mushiro):snarareistället

んだって(ndatte):Jaghördedet

中を(nakao):in,on

なお(nao):dessutomfortfarande,ändå[användsförattläggatillmerinformationtillmeningen]

ないではいられな(naidewairarenai):kanintelåtabliattkänna,kanintelåtabliattgöra

ないことには~な(naikotoniwa~nai):omduintegörnågot

なくはない(nakuwanai):detärintedet…,kan,kanvara

なにも~なn(nanimo~nai):ingetbehov

ねばならない(nebanaranai):måste,måste

にあたり(niatari):viddentidpunkten,isambandmed

に反して(nihanshite):mot,imotsatstill

にほかならなni(nihokanaranai):ingentingannatän,ingenannanän

に限って(nikagitte):bara,särskiltnär

に限らず(nikagirazu):intebara,intebara…utanockså

に限る(nikagiru):ingetbättreän,detfinnsingetsom

にかかわる(nikakawaru):attrelateratill,attgöramed

にかかわらni(nikakawarazu):oavsett

に決まってい(nikimatteiru):Jagärsäkerpåatt…

に越したことはな(nikoshitakotowanai):detärbästattdetintefinnsnågotbättreän

に応えて(nikotaete):somsvarpå

に加えて(nikuwaete):förutom

に基づいて(nimotozuite):baseratpå

にもかかわらnim(nimokakawarazu):trotstrots,ävenom

に向かって(nimukatte):mot,attmöta,attgåtill

に応じて(nioujite):beroendepå,ienlighetmed

に際して(nisaishite):isambandmed,vidtidenför

に先立ち(nisakidachi):före,före

にしろ/にせよ(nishiro/niseyo):menävenom,om…eller

にしろ~にしni(nishiro~nishiro):om…eller

に従って(nishitagatte):somdärför

にしたら(nishitara):ursynvinkelav

にして vid tiden, till och med

に相違ない(nisouinai):utantvekan,säker,säker

に沿って(nisotte):tillsammansmed,ienlighetmed

に過ぎなni(nisuginai):intemeränbara,bara

にて(nite):in,at

に伴って(nitomonatte):som,pågrundav

につけ(nitsuke):både…och…,varjegångnågothänder

につき(nitsuki):pågrundav,för,per,vardera

には(niwa):föratt,för

にわたって(niwatatte